STRETNUTIE PREVENTISTOV ZŠ S OZ FÉNIX

Na 4. októbra 2016 pripravila Komisia prevencie protispoločenskej činnosti mesta Lučenec odbornú prednášku spojenú s diskusiou so Združením na ochranu a presadzovanie ľudských práv – Fénix za účasti  JUDr. Andreja Cifru, Mgr. Milana Barkáča, Mgr. Veroniky Chudjakovej a predsedníčky OZ Ing. Moniky Sabóovej

Prednáška bola určená pre preventistov z radov základných škôl v meste Lučenec. Zástupcovia OZ predstavili jeho činnosť a poslanie, zamyslenie nad hodnotovým rámcom súčasnej doby, finačným tlakom ovplyvňujúcim život mnohých ľudí bez rozdielu veku, vplyvom reklám či rýchleho riešenia finančných problémov. Otázka pôžičiek a úverov je veľmi citlivá otázka, aktuálny problém mnohých ľudí. Ľudia sa naučili žiť na dlh!

OZ ponúklo preventistom aj niektoré z praktických zásad. Jednou z nich aj, že by sme nemali podľahnúť tlaku, neunáhliť sa v konaní a rýchlo podpísať zmluvu. Dôležitá je rada od osoby, ktorej dôverujeme alebo od odborníka. Zmluvám nemusí bežný občan rozumieť, obsahujú rôzne cudzie výrazy či právne formulácie. Preto je rada od odborníka skutočne radou nad zlato!

Ďalšou praktickou informáciou je neveriť typom ľudí ako sú podomoví predajcovia. Seriózne firmy neuzatvárajú zmluvy takýmto spôsobom. Neuzatvárajme zmluvy ani telefonicky, vyžiadajme si zmluvu písomne, preverme si informácie.

Na stretnutí často zaznelo, že nikdy nie je neskoro požiadať o pomoc. Zaznelo aj to, že OZ dokáže pomôcť ale iba tomu, kto si chce dať pomôcť, bude zodpovedný, odhodlaný a vytrvalý. Najdôležitejšou otázkou pri práci s klientom je otázka získania prehľadu aktuálneho stavu situácie uzavretých zmlúv a výziev s nebankovými spoločnosťami. Následne je to otázka zadefinovania cesty, ktorou sa musí klient v spolupráci s OZ vybrať. Bez súčinnosti samotného klienta nie je možné realizovať akúkoľvek pomoc.

A prečo práve preventisti základných škôl? Dôležitou prioritou súčasného školstva je oblasť finančnej gramotnosti, ktorú školy v rámci svojho školského vzdelávacieho programu realizujú buď ako prierezovú tému, alebo prostredníctvom samostatných predmetov, rôznych projektov, besied a iných aktivít. Hovoriť o tejto téme a realizovať aktivity je úlohou školy v príprave žiakov na reálny praktický život. Otázka financií, pôžičiek, úverov je súčasťou života našich žiakov. Významným cieľom je upriamovať pozornosť na otázku hodnôt, hľadania osobného šťastia v materiálnych veciach, života na dlh. Je potrebné konfrontovať názory mladých ľudí a učiť ich kriticky myslieť.

Preto ďakujeme za vysokú účasť preventistom základných škôl, OZ Fénix za odborný posun pedagógov a podnety pre prácu so žiakmi.

Zároveň je toto občianske združenie svetlým bodom a pomocou pre všetkých tých, ktorí sa topia v spleti pôžičiek a nevládzu sa s nimi vysporiadať. Nebojme sa zavolať, poprosiť o radu alebo aj intenzívnejšiu pomoc.

Odporúčame:

OZ Fénix

Centrum právnej pomoci

img_0288

img_0287

Posted in Aktivity

KOMISIA PREVENCIE POČAS TÝŽDŇA MOBILITY

Komisia prevencie protispoločenskej činnosti mesta Lučenec sa tiež zapojila do Týždňa mobility. V spolupráci so ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci a Mestskou políciou v Lučenci sme vytvorili informačný leták zameraný na rôzne problematické oblasti ako napríklad IT prevencia, obezita, protidrogová prevencia, ochrana občanov, finančná gramotnosť a v uliciach mesta sme počas utorka a stredy 20. – 21. 9.2016 rozdávali tieto letáky. Zamerali sme poznornosť na študentov i starších občanov. Dôležitými informáciami boli kontakty, na koho sa v prípade potreby obrátiť.

14446172_10209957326360196_1636072543545775124_n

Posted in Aktivity

PREDNÁŠKA PRE PREVENTISTOV ZÁKLADNÝCH ŠKôL

FÉNIX združenie na ochranu a presadzovanie ľudských práv

Advokátska kancelária JUDr. Andreja Cifru  z Lučenca

v spolupráci s

Mestským úradom v Lučenci, Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

a Komisiou prevencie protispoločenskej činnosti Mesta Lučenec

pozývajú preventistov základných škôl na prednášku s tematikou z oblasti finančnej gramotnosti

Program:
Predstavenie Fénix združenia na ochranu a presadzovanie ľudských práv, význam pomoci, skúsenosti z praxe a diskusia. Predpokladaná dĺžka prednáška 2 hodiny vrátane diskusie.

Miesto konania: sála č. 6 DK B. S. Timravy v Lučenci

Termín: 4.10.2016 o 15,00 h

Na aktivitu sa prihlasujte e-mailom na: kancelaria.fenix@gmail.com

Do predmetu mailu uveďte: prednáška Fénix pre preventistov

Tešíme sa na Vašu účasť!

Posted in Aktivity

Zasadnutie 26.5.2016

Zasadnutie_26.5.2016

Posted in Zasadnutia

ZDRUŽENIE FÉNIX

Združenie na ochranu a presadzovanie ľudských práv

FÉNIX

http://fenixzdruzenie.sk/

 

Posted in Dôležité odkazy

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – DôLEŽITÁ SÚČASŤ PREVENCIE NA ŠKOLÁCH

12. mája 2016 sa Mgr. Gabriela Aláčová zúčastnila pracovného stretnutia s členmi združenia na ochranu presadzovanie ľudských práv FÉNIX: JUDr. Andrejom Cifrom, Mgr. Veronikou Chudjakovou.

Témou stretnutia boli rôzne otázky, možnosti spolupráce komisie prevencie so združením v ďalšom období a návrh konkrétnych riešení v otázke prevencie a rozvoji finančnej gramotnosti.

Výstupmi so stretnutia boli:

  • príprava odborného stretnutia pre preventistov škôl v Lučenci a z škôl v okolí Lučenca v školskom roku 2016/17,
  • spolupráca so ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci v školskom roku 2016/17 pri realizácii pravidelných besied so žiakmi 9. ročníka v súvislosti s problematikou finančnej gramotnosti (zmluvy, úvery, pôžičky, riziká, otázky zodpovednosti a pod.)
  • sprostredkovanie informácií Mgr. Gabrielou Aláčovou na najbližšej porade riaditeľov, poskytnutie propagačných materiálov pre riaditeľov škôl s možnosťou zverejňovania na webových stránkach škôl s cieľom informovania zamestnancov škôl i rodičov

http://fenixzdruzenie.sk/

Posted in Aktivity

OCENENIE PREVENTISTOV ZÁKLADNÝCH ŠKôL

24. marca 2016 pri príležitosti Dňa učiteľov ocenilo Mesto Lučenec na návrh Komisie prevencie protispoločenských činností 2 preventistov a jeden školský kolektív za dlhodobú aktívnu prácu v oblasti prevencie.

Z rúk viceprimátora mesta Lučenec a predsedu komisie Mgr. Pavla Baculíka si ocenenia prevzali:

Monika Szabóová – ZŠ L. Novomeského
Bronislava Gulánová – ZŠ Vajanského
ZŠ M.R.Štefánika Haličská cesta 1191/8

2

connect_photo.php

Posted in Aktivity